THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูง (Outsource)

บันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

RCRT-RST 2020 : Industry Symposium Invitation

RCRT-RST 2020 : [สำคัญ !!] วิธีการเข้าชมการบรรยาย

RCRT-RST 2020: หัวข้อไฮไลท์วันที่ 14 ส.ค. 2563

RCRT-RST 2020: ไฮไลท์วันที่ 13 ส.ค.2563 ที่ท่านไม่ควรพลาด !!

เรียน ผู้ลงทะเบียนงานประชุม RCRT-RST 2020 ทุกท่าน

ประกาศเรื่อง : การเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๓

ประกาศเรื่องความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57-2563

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม