THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

Search
Close this search box.

การประชุมวิชาการเรื่อง Patient dose in interventional radiology

โครงการ : การประชุมวิชาการเรื่อง Patient dose in interventional radiology

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

1. ที่มาและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรสหประชาชาติ และทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งกำหนดมาตรฐาน ส่งเสริม ดูแลติดตามการใช้รังสีในประเทศต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการใช้รังสีในทางการแพทย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา (IR) รังสีวินิจฉัย และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

การแพทย์ในประเทศไทยมีความต้องการทางด้าน Interventional Radiology (IR) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี เนื่องด้วยเป็นหัตถการที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หากแต่หัตถการหลายอย่างของ IR จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ให้รังสีเอกซ์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็น ionizing radiation และมีผลทางชีวภาพแก่ผู้ที่ได้รับรังสี จึงต้องมีการระวังป้องกันไม่ให้ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับปริมาณรังสีมากเกินความจำเป็น

การบริหารจัดการด้านปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ (patient dose management) เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่บอกถึงคุณภาพของหน่วยงาน อีกทั้งการรับรองคุณภาพงานด้านรังสีวินิจฉัยในระดับนานาชาติในปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาก

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางรังสีร่วมรักษาในเรื่องของ patient dose รวมถึงริเริ่มให้มีการรวมตัวกันทางด้านวิชาการเพื่อวางแนวทางการสำรวจปริมาณรังสีที่ใช้ใน IR ภายในประเทศร่วมกัน ซึ่งจะได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปสู่การวิจัยและการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

  1. ให้ความรู้แก่บุคลากรทางรังสีร่วมรักษาในเรื่องของ patient dose
  2. วางแนวทางการสำรวจปริมาณรังสีที่ใช้ใน IR ภายในประเทศ
  3. เป็นจุดเริ่มของการวางแผนการวิจัยและการเก็บข้อมูลแบบ multi-centers

3. สถานที่ วันเวลาของการประชุม

  • สถานที่ : ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
  • วันที่ : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
  • เวลา : 9.00 น – 15.00 น.

4. ลักษณะของการประชุม

การบรรยายในครึ่งแรก และการอภิปรายออกความเห็นเพื่อหาข้อสรุปในครึ่งหลัง

5. ผู้เข้าร่วมประชุม

รังสีแพทย์ด้านรังสีร่วมรักษา  นักฟิสิกส์ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย รังสีเทคนิคปฏิบัติงานรังสีร่วมรักษา

ประมาณการผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรรวม 50 คน

6. กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมวิชาการเรื่อง Patient dose in interventional radiology

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

ณ ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

c

*** เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 และ เนื่องจากรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง
ดังนั้นจะพิจารณาจากหน่วยงานที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนและมาสมัครก่อนตามลำดับ ***