THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

พิธีรับเกียรติบัตร 2567

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตร

สำหรับแพทย์ที่สำเร็จการฝึกอบรมสาขาหลัก อนุสาขา

และหลักสูตรประกาศนียบัตร ในปีการฝึกอบรม 2565 (รับเกียรติบัตรวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)

เกียรติบัตร จบการฝึกอบรม 2566 (#24)

รายละเอียดขนาดสำหรับสั่งตัดชุดครุย

การชำระค่าธรรมเนียม

"จำนวน 2,500 บาท"

ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (บอร์ด)”

เลขที่บัญชี 043 - 3 - 59194 - 1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลศิริราช

หมายเหตุ  : เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2566 มีข้อสงสัยติดต่อ 02-7165963