Home

สาส์นจากประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ในนามของคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ และคณะกรรมการจัดงานการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กระผมขอแจ้งทุกท่านว่า เพราะการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ถึงแม้จะทุเลาลงแล้ว แต่สถานการณ์ก็ยังไม่กลับเป็นปกติ ประกอบกับคณะกรรมการอำนวยการฯ ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นธรรมกับคู่สัญญาในการใช้สถานที่จัดงานได้ ทำให้คณะกรรมการจัดงานฯ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมใหม่ โดยเป็นลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ (E-conference) แต่เพียงประการเดียว ทั้งนี้สมาชิกทุกท่านสามารถเยี่ยมชม และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.rcrt.or.th/

เพื่อให้ท่านที่ได้ลงทะเบียนงานประชุมใหญ่ทางวิชาการฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ดำเนินการโดยร่วมกับ European Society of Radiology (ESR) จัดเตรียมรหัสและคำแนะนำการใช้รหัสสำหรับลงทะเบียนเข้าประชุม European Congress of Radiology (ECR) ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กรกฎาคม นี้ มูลค่า ๓๕๐ EURO เพื่อตอบแทนสมาชิกราชวิทยาลัยฯ และผู้ที่ได้ลงทะเบียนงานประชุมใหญ่ทางวิชาการฯ ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดส่งรหัสลงทะเบียนดังกล่าวให้แก่ท่านภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม หากท่านไม่ได้รับ โปรดติดต่อราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนงานประชุมใหญ่ทางวิชาการฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.rcrt.or.th/rcrt-rst2020/registration/ โดยหากท่านลงทะเบียนภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ท่านจะได้ประโยชน์ ๒ ต่อ คือ

  • เข้าร่วมประชุม ECR ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กรกฎาคม นี้ (Online และมี CME)
  • เข้าร่วมการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ และรังสีวิทยาสมาคมฯ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม นี้ (Online และมี CME)

กระผมขอยืนยันด้วยความมั่นใจว่า การประชุมในลักษณะใหม่ที่มีความร่วมมือกับ ESR นี้ จะยังประโยชน์สูงสุดแก่ทุกท่าน ทั้งยังมีความปลอดภัย และเหมาะสมกับสถานการณ์อีกด้วย

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สาส์นจากประธานรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

กราบเรียนสมาชิก รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี 2563 เป็นปี แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่จะเป็น ต้องถอดบทเรียน นำมาเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ตนเอง ทีมงาน เพื่อให้รองรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงในระยะเวลาอันใกล้  การประชุมวิชาการประจำปี ของสหสาขาชีพรังสีวิทยา จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้พวกเราสามารถรับมือต่อสถานการณ์ และความก้าวหน้าทางด้านสุขภาวะที่มีการปรับตัวอย่างรุนแรงได้อย่างทันท่วงที

ในนามของ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกทุกท่าน นับถือ อำนวยพร ให้การเข้าร่วมเรียนรู้ในช่วงเวลานี้ นำไปสู่การพัฒนา อันให้เกิดผลกระทบ ต่อการดูแลสุขภาพ ของปวงชนชาวไทย ตลอดกาล

รูปวิทยากร-332-01

รศ.นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ

นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย