Home

สาส์นจากประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2563 นี้ จะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เช่นดังที่ผ่านมา แน่นอนว่าต้องมีความยิ่งใหญ่และเน้นความเป็น เป็นสหสาขา เพื่อแสดงถึงความสามัคคีของพวกเราชาวรังสีวิทยา ในครั้งนี้ เราใช้ชื่อการประชุมว่า “Better Practice, Better Outcome” โดยมุ่งหวังให้แต่ละหัวข้อของการประชุม มุ่งเน้นสู่การปฎิบัติได้จริง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ไม่ใช่เพียงแต่ภาคทฤษฎีเท่านั้น

“ปาฐกถาพิณพากย์พิทยาเภท” ซึ่งเป็นปาฐกถาเกียรติยศ อันเป็นเอกลักษณ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เราได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุทธิศักดิ์ สุทธิพงษ์ชัย ซึ่งท่านได้เป็นอดีตประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ และ นายกรังสีวิทยาสมาคมฯ รวมทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานของ รังสีร่วมรักษาระบบประสาทของประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับประเพณีการมอบเกียรติบัตรจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพูนสุข จิตนุสนธ์ มาเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทกับรังสีแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์อีกด้วย

การประชุมใหญ่ยังคงมีทุกรูปแบบครบถ้วน เพื่อสมาชิกและผู้สนใจในทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน, ความรู้ทันสมัย, การอภิปรายร่วมเพื่อแนวทางของความร่วมมือระหว่างสหสาขา โดยแบ่งเป็นห้องย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าฟังได้ตามความสนใจ รวมถึงความสนุกสนานจากการแสดงของแพทย์ประจำบ้านของแต่ละสถาบันในงานกาลาดินเนอร์

นอกจากนั้น ความพิเศษของการจัดประชุมในครั้งนี้ที่นอกเหนือจากการประชุมในครั้งก่อนๆคือ เราได้จัดให้มีการประกวด E-poster สำหรับบุคลากรทางรังสีที่ไม่ใช่แพทย์เพิ่มขึ้นจากการประกวดของเดิม และยังจะได้นำการใช้ Application บนมือถือ มาเพื่อให้ผู้เข้าประชุม ได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ดังนั้นจึงใคร่เชิญชวน สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และใคร่ขอความร่วมมือในการส่งบทความทางวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอในรูปแบบของ E-poster ต่อไป

คณะกรรมการผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากรที่มากความรู้ความสามารถแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะยังได้มีโอกาสสังสรรค์และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในระหว่างเพื่อนสมาชิกและในสหสาขาวิชาชีพของชาวรังสีของพวกเราอีกด้วย โปรดติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียด ของการจัดประชุม ได้ที่เว็บไซต์ https://www.rcrt.or.th/rcrt-rst2020 facebook และ [email protected] ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

แล้วพบกับ “Better Practice, Better Outcome” 19-21 มีนาคม 2563 นี้ ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สาส์นจากประธานวิชาการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย มีความยินดีขอเชิญชาวรังสีทุกๆท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีอีกครั้งหนึ่ง โดยคาดว่าจะมีบุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพทางรังสี ทั้งแพทย์ รังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ และพยาบาลเข้าร่วมประชุม ดังนั้น เนื้อหาวิชาการที่ประชุมจึงจะแบ่งจัดเป็นหลายห้อง เพื่อให้เกิดความหลากหลายและครอบคลุมให้มากที่สุด โดยหัวข้อการประชุมจะแบ่งเป็น Refresher course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ fellow หรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานในระบบต่างๆ มีห้องประชุมของทางรังสีวิทยาสมาคม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสหสาขาที่น่าสนใจ มี Expert panel โดยท่านจะได้ฟังความรู้ ความเห็นและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ และ Symposium ซึ่งรวม panel discussion เป็น multidisciplinary team approach นอกจากนี้ก็ยังมี Workshop ทางด้าน Diagnostic Imagings และ Hands-on Workshop เรื่อง Chronic Venous Insufficiency ที่น่าสนใจมาก และสุดท้ายยังมีหัวข้อทาง nuclear medicine ที่จะมาร่วมในวันที่สองของการประชุมอีกด้วย

ในการนี้จึงขอเชิญชวนพวกเราชาวรังสีทุกๆ ท่าน มาเข้าร่วมประชุมวิชาการในปีหน้านี้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะเป็นการแสดงทำให้เห็นถึงความสามัคคีของพวกเราชาวรังสีทั้งหมดทุกสาขา อันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำเอาความรู้และวิชาการใหม่ๆ ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศต่อไป ตาม Theme “Better Practice, Better Outcome”

รูปวิทยากร-6266-01

รศ.พญ. วลัยลักษณ์ ชัยสูตร

ประธานวิชาการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สาส์นจากประธานรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

กราบเรียนสมาชิก รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี 2563 เป็นปี แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่จะเป็น ต้องถอดบทเรียน นำมาเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ตนเอง ทีมงาน เพื่อให้รองรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงในระยะเวลาอันใกล้  การประชุมวิชาการประจำปี ของสหสาขาชีพรังสีวิทยา จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้พวกเราสามารถรับมือต่อสถานการณ์ และความก้าวหน้าทางด้านสุขภาวะที่มีการปรับตัวอย่างรุนแรงได้อย่างทันท่วงที

ในนามของ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกทุกท่าน นับถือ อำนวยพร ให้การเข้าร่วมเรียนรู้ในช่วงเวลานี้ นำไปสู่การพัฒนา อันให้เกิดผลกระทบ ต่อการดูแลสุขภาพ ของปวงชนชาวไทย ตลอดกาล

รูปวิทยากร-332-01

รศ.นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ

นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย