THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

Search
Close this search box.

ภาพงานประชุม RCRT-RST 2019

สาส์นจากประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย


งานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 นี้ จะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความยิ่งใหญ่และเพิ่มเนื้อหาของการเป็นสหสาขายิ่งขึ้น เพื่อแสดงถึงความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ในครั้งนี้ ธีมของการประชุมคือ Challenging of Radiology Service in Thailand 4.0 และ ปาฐกถาพิณพาทย์พิทยาเภท เราได้รับเกียรติจาก Prof.Paul Chang ผู้ซึ่งเป็นวิทยากรจาก RSNA  ในหัวข้อ การนำ Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในงานรังสี เพื่อให้สอดคล้องกับความท้าทายที่เป็นเรื่องใหม่ในปัจจุบันนี้ นอกจากนั้นงานประชุมใหญ่ยังคงมีครบทุกรูปแบบ เพื่อสมาชิกและผู้สนใจในทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน, ความรู้ทันสมัย, ความรู้เฉพาะด้าน และแนวทางความร่วมมือต่างๆ ระหว่างสหสาขา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าฟังได้ตามความสนใจ

นอกจากนี้เรายังคงไว้ซึ่งประเพณี การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้นจึงใคร่เชิญชวน สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และใคร่ขอความร่วมมือในการส่งบทความทางวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอทั้งในรูปแบบ Oral และ E-poster presentation ด้วย

คณะกรรมการผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากรที่มากความรู้ความสามารถแล้ว  ผู้เข้าร่วมประชุมจะยังได้มีโอกาสสังสรรค์และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในระหว่างเพื่อนสมาชิกและในสหสาขาวิชาชีพของชาวรังสีของพวกเราอีกด้วย

อีกครั้ง โปรดอย่าลืมว่าเรามีนัดกัน 28-30 มีนาคม 2562 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

อ.อัญชลี

รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สาส์นจากประธานวิชาการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย


ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย มีความยินดีขอเชิญชาวรังสีทุกๆท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยคาดว่าจะมีบุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพทางรังสี ทั้งรังสีแพทย์ รังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ และพยาบาลเข้าร่วมประชุม ดังนั้น เนื้อหาวิชาการที่ประชุมจึงจะแบ่งจัดเป็นหลายห้อง เพื่อให้เกิดความหลากหลายและครอบคลุมให้มากที่สุด และในการประชุมครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากวิทยากรของ RSNA ที่มีความเชี่ยวชาญในหน่วย chest และ emergency มาร่วมบรรยายให้เราฟังอีกด้วย โดยห้องจะแบ่งเป็น Refresher course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ fellow หรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานในระบบต่างๆ มีห้องประชุมของทางรังสีวิทยาสมาคม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสหสาขาที่น่าสนใจ มี Expert panel และ Interactive session โดยท่านจะได้ฟังความรู้ ความเห็นและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ และ Symposium ซึ่งรวม panel discussion เป็น multidisciplinary team approach นอกจากนั้นก็ยังมีหัวข้อทาง nuclear medicine ที่จะมาร่วมในวันที่สองของการประชุมอีกด้วย

ในการนี้จึงขอเชิญชวนพวกเราชาวรังสีทุกๆ ท่านมาเข้าร่วมประชุมวิชาการในปีหน้านี้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของพวกเราชาวรังสีทั้งหมดทุกสาขา อันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำเอาความรู้และวิชาการใหม่ๆ ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศต่อไป ตาม Theme “Challenging of Radiology Service in Thailand 4.0”

วลัยลักษณ์ ไชยสูตร

รศ.พญ. วลัยลักษณ์ ไชยสูตร

ประธานวิชาการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สาส์นจากประธานรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย


รสท. จุดเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนา สหสาขารังสีวิทยา

รสท. หรือ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายทศวรรษ จากการรวมกันกับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ จนมาแยกกันปฎิบัติภารกิจ กันอย่างเหงาๆในช่วง สามปีที่ผ่านมา

รังสีแพทย์เกษียณราชการอย่าง JJ พอทราบความว่างานรังสีวิทยา แยกกันทำงาน ไม่ประสานงานเฉกเช่น ครูบาอาจารย์ ที่ทำงานเป็นเนื้อเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาในวิชาชีพรังสีฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2520

งานเชื่อมโยงร้อยเรียง ระหว่างวิชาการและวิชาเกิน

งานเชื่อมโยงร้อยเรียงระหว่างรังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่ เช่น รังสีเทคนิค รังสีการแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ พยาบาล

งานเชื่อมโยงร้อยเรียง ระหว่าง ผู้รับการรักษาพยาบาล และ ผู้ให้การรักษาพยาบาล ที่ทำงานเป็นทีมที่เป้าหมายหนึ่งเดียวกันเพื่อสุขภาวะของผู้รับและผู้ให้บริการ

ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไป

ถึงแม้วาระของผู้ดูแลของทั้งสององค์การเปลี่ยนแปรแต่ เมื่อ ทีมงานของพวกเรา ที่มี JJ เป็นผู้รับผิดชอบและ รับคำชี้แนะ ต้องปรับเปลี่ยน จาก ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ มาร่วมรวมปัญญา โดยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จะเป็นแกนกลางทำกิจกรรม สหสาขารังสีวิทยา เพื่อสร้าง แนวปฏิบัติที่ดี หรือ Radiology Clinical Practice Guideline เพื่อเป็นแนวทาง ให้เกิด ความปลอดภัย ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการโดยคำนึงถึงระบบนิเวศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่ คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง นำโดย รศ.พญ.สมใจ หวังศุภชาติ เป็นประธาน ประกาศผลของ ผู้ได้รับเสียงสนับสนุน ตามกติกา หรือ ประเพณีปฎิบัติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 คณะกรรมการอำนวยการได้ระดมปัญญา และ ประสบการณ์ ในการทำงานร่วมกับ ทีม ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ และ สมาคม ชมรม เครือข่าย ทางด้านรังสีวิทยาโดยเริ่มจากกิจกรรมระดมหาทุนจัดหาเครื่องมือทางรังสี ร่วมกับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ โดยมอบให้กับโรงพยาบาลพรรณนานิคม หรือ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่งพร้อมกันนี้ มีกิจกรรม ทางวิชาการ สำหรับ รังสีแพทย์ และ ทีมสหสาขารังสีวิทยา ไปเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ วันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2561

หลังจาการเรียนรู้ร่วมกัน โดยออกไปทำกิจกรรม ร่วมกัน ระหว่าง รสท. และ รวรท. เป็นที่เรียบร้อย ในคราว รสท. สัญจรครั้งที่ 2 ได้กำหนดไว้ในวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบ ปัญหา และ อุปสรรค ของการดำเนินงานทางด้านรังสีวิทยา

ระยะเวลาที่ ทีม รสท. จะดำเนินกิจกรรม ต้องการความร่วมมือของ สหสาขาวิชาชีพ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ ชมรม สมาคม ทั้งนี้ เพื่อให้วิชาชีพทางด้านรังสีวิทยา เป็นปึกแผ่น มีความเป็นสากลในวิชาชีพ และ มีวัฒนธรรมการทำงาน และ การเรียนรู้ ของรังสีวิทยาไทย สืบต่อไป
ด้วยความรัก ความผูกพัน ความเป็น สหสาขาวิชาชีพรังสีวิทยาไทย

อ.จิตเจริญ

รศ.นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ

นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

สาส์นจากประธานวิชาการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย


ขอต้อนรับชาวรังสีวิทยาทุกท่าน ณ การประชุมวิชาการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ การประชุมสามัญประจำปีของสมาคม ประจำปี 2562 การประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ และ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญพัฒนาบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ รังสีแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางการแพทย์ ได้มาร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เนื้อหาการประชุมครั้งนี้ จัดให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ทางคณะผู้จัดงาน หวังว่าสมาชิกและชุมชนชาวรังสีวิทยา จะให้การตอบรับและสนับสนุน รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ วิชาการ และวิชาคน อย่างต่อเนื่องและต่อๆไป ขอขอบคุณทุกๆท่าน

อ.เพชรากร

รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์

ประธานวิชาการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย