THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

Search
Close this search box.

ประวัติหลวงพิณพากย์พิทยาเภท

หลวงพิณพากย์พิทยาเภท

คำสดุดี หลวงพิณพากย์พิทยาเภท

นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

               เนื่องในการประชุมวิชาการและรับประทานอาหาร เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกสมาคมฯ ในโอกาสที่ดีรับเหรียญทองอันมีเกียรติจากโรงพยาบาล Peterbent Brigham มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหัฐอเมริกา วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2506 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนวย เสมรสุต อุปนายกสมาคมฯ

               ท่านนายกสมาคมรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติและท่านพี่น้องชาวรังสีทั้งหลาย

               ในวันนี้นอกจากการประชุมวิชาการแล้ว เรามีการรับประทานอาหารร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกสมาคมฯ ในโอกาสที่ดีรับเหรียญทองอันมีเกียรติจากโรงพยาบาล Peterbent Brigham มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหัฐอเมริกา เกียรติที่ได้รับนี้ไม่เพียงแต่ตัวท่านเท่านั้น นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงต่อสมาคมรังสีแพทย์ของเราด้วย ผมในนามของสมาชิกสมาคมจึงขอแสดงความยินดีและกล่าวสดุดีท่านในโอกาสนี้

ท่านศาสตราจารย์หลวงพิณพากย์พิทยาเภท เป็นผู้นำในวิชารังสีวิทยา ซึ่งพวกเราชาวรังสีแพทย์ย่อมทราบกันอยู่ดีแล้ว ท่านเป็นอิฐแผ่นแรกของวิชานี้ในประเทศไทย ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชานี้อย่างมากมาย ท่านเป็นผู้เริ่มต้นนำวิชารังสีวิทยาเข้ามาตั้งแต่พ.ศ. 2471 ซึ่งในขณะนั้นผมเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้าย และในปีต่อมาผมจึงได้มีโอกาสร่วมรับราชการอยู่กับท่าน งานของวิชารังสีวิทยานี้ได้ดำเนินก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งพ.ศ. 2501 ท่านจึงได้จากแผนกวิชารังสีวิทยา และไปทำงานในหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ทางฝ่ายธุรการ แก่มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กว้างขวางออกไป ท่านได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการและคณะบดีของคณะแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล และต่อมาก็คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ แล้วจึงย้ายไปอยู่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านได้สร้างวิชารังสีวิทยาในเมืองไทย ให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยประเทศทั้งหลาย ท่านได้เขียนบทความวารสารการแพทย์ไว้หลายเรื่อง และท่านได้รับเชิญไปร่วมประชุมแพทย์การศึกษานานาชาติ ณ ต่างประเทศหลายครั้ง

เกียรติที่ท่านได้รับ  
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตในวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • แพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
 • นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
 • นายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ
  ในต่างประเทศท่านได้รับเกียรติดังนี้  
 • พ.ศ. 2501 ได้รับ Gold Headed Cane จาก Jefferson Medical School สำหรับบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัย ที่ได้ทำชื่อเสียง ให้ปรากฎแก่ประชาชน
 • พ.ศ. 2505 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางบัณฑิตทางกฏหมายจาก Jefferson และปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ จาก Grinnell College lowa
 • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ท่านได้รับเชิญไปรับเหรียญทองที่โรงพยาบาล Peterbent Brigham, Harvard University, Boston เนื่องจากโรงพยาบาลอันนี้ชื่อเสียงนี้ครบอายุ 50 ปีให้สำหรับแพทย์ที่เคยสำเร็จจาก มหาวิทยาลัย ที่ได้ทำชื่อเสียงและทำประโยชน์แก่สังคม จำนวนผู้ที่ได้รับทั้งหมด 8 คนเป็นผู้ที่มิใช่ชาวอเมริกัน 3 คน ท่านเป็นหนึ่งในจำนวน 3 คน ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอันสูงสุด
  ด้วยความรู้ความสามารถประกอบด้วยคุณธรรมความดีของท่าน อันเป็นที่ซาบซึ้งกันดีในหมู่คณะรังสีแพทย์ ตลอดจนในวงการแพทย์ไทยและต่างประเทศจึงซึ่งได้มอบเกียรติอันนี้ให้แก่ท่าน