THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนพิธีรับเกียรติบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม