THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

Search
Close this search box.

คณะกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ. 2560-2563

v1

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลี ชูโรจน์

ประธานราชวิทยาลัยฯ

v2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะ

รองประธานราชวิทยาลัยฯ

v3

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ คมกริช ฐานิสโร

เลขาธิการ

v4

รองศาสตราจารย์นาวาตรีหญิงแพทย์หญิงจันทร์จิรา ชัชวาลา

รองเลขาธิการ

v5

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ชัยสูตร

ประธานวิชาการ

v6

พันเอกนายแพทย์ชัชชาญ คงพานิช

ปฏิคม

v7

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวุฒิศิริ วีรสาร

เหรัญญิก

v8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุภิกา กฤษณีไพบูลย์

นายทะเบียน

v9

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

กรรมการกลาง / ประธาน อฝส.

v11

รองศาสตราจารย์นาวาตรีหญิงแพทย์หญิงฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ

กรรมการกลาง / คณะกรรมกลางการ อฝส.

v13

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์แพทย์หญิงวิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา

ฝ่ายประสานงานการศึกษา

v14

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ

เลขานุการ / ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

78

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุรีรัตน์ ธรรมโรจน์

กรรมการกลาง / คณะกรรมกลางการ อฝส.

v12

นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย

กรรมการกลาง/ คณะกรรมกลางการ อฝส.