THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

Search
Close this search box.

สาส์นจากประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563 – 2566

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ในนามของคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ กระผมขอย้ำบทบาทสำคัญของคณะกรรมการอำนวยการฯ ชุดนี้  ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ พ.ศ.๒๕๕๘ กล่าวคือ

 1. ดำเนินการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทางรังสีวิทยา
 2. กำหนด และควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางรังสีวิทยาในประเทศไทย
 3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการทางรังสีวิทยา
 4. จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจการต่าง ๆ สำหรับสมาชิก
 5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อ และแลกเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิชาการและอื่น ๆ กับสมาชิก ประชาชน และสมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
 7. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก และระหว่างสมาชิกกับแพทย์สาขาวิชาอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 8. จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย

และโดยที่คณะกรรมการอำนวยการฯ ชุดนี้ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกส่วนมากที่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง จึงถือเป็นพันธะทางจริยธรรมที่ต้องกระทำอย่างเต็มที่เพื่อให้กิจกรรมทั้ง ๘ ประการที่ได้ประกาศไว้ในช่วงเลือกตั้ง  ให้สำเร็จลุล่วงไปตามเงื่อนไขและเวลาที่ได้ระบุไว้ คือ

 1. สนับสนุนการประชุมวิชาการ ที่มีการเพิ่มทักษะใหม่ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 2. การจัดประชุมวิชาการประจำปีโดยคำนึงถึงความสะดวกของสมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 3. การจัดประชุมวิชาการต้องมีการสนับสนุนความเข้มแข็งทางสังคมของสมาชิก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 4. การจัดประชุมวิชาการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสมาชิก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 5. ร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมส่วนภูมิภาคมากขึ้นในการจัดอบรมทางวิชาการ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 6. สนับสนุนและพัฒนาวารสาร The ASEAN Journal of Radiology จนสมาชิกใช้ผลงานที่ลงตีพิมพ์ไปสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 7. ราชวิทยาลัยฯ จะร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรม จัดกิจกรรมหรือพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ World Federation of Medical Education (WFME)
 8. มีคณะทำงานศึกษา จำลองรูปแบบ และมาตรฐานการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมที่ดำเนินไปจะต้องสอดคล้องกับค่านิยมที่คณะกรรมการอำนวยการฯ ยึดถือ คือ ประโยชน์ส่วนรวม และ มาตรฐานความรับผิดชอบที่สูง