THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

Search
Close this search box.

การบรรยายพิเศษโดย Dr. Madan M. Rehani

ชื่อโครงการ : การบรรยายพิเศษโดย Dr. Madan M. Rehani

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย

1. ที่มาและเหตุผล

ในปัจจุบันมีการบริการทางการแพทย์ทั้งการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์โดยเครื่องมือที่ใช้รังสีเอกซ์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ได้รับปริมาณรังสีสะสมในขนาดสูง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ผู้หญิง และ คนอายุน้อย จึงจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญ ที่ควรมีมาตรการต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล ลด และ/หรือ ป้องกันการได้รับปริมาณรังสีสะสมขนาดสูงจากการรับบริการทางการแพทย์

2. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

  1. เพื่อรับทราบข้อมูลและตระหนักถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมในผู้ป่วยที่ได้รับบริการทาง การแพทย์
  2. เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความท้าทายในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันรังสีในผู้ป่วยที่ได้รับจากการรับ บริการทางการแพทย์ในปัจจุบัน
  3. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย กับ Madan M. Rehani ในการ ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสี และการป้องกันรังสีในผู้ป่วยที่ได้รับจากการรับ บริการทางการแพทย์ในปัจจุบัน

3. สถานที่ วันเวลาของการประชุม

  • สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย 1204 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
  • เวลา : 13.00 น – 15.50 น.

4. ลักษณะของการประชุม

การบรรยาย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม – ตอบ หลังจากบรรยายแต่ละหัวข้อจบ

5. ผู้เข้าร่วมประชุม

รังสีแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีเทคนิค แพทย์สาขาอื่นๆ (แพทย์หัวใจ)

ประมาณการผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรรวม 60 คน

6. กำหนดการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม: รังสีแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีเทคนิค และแพทย์สาขาอื่นๆ 60 คน

***หมายเหตุ  ปิดรับสมัครวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เนื่องจากรับจำนวนจำกัดหากมีผู้สมัครครบจำนวนก่อนจะปิดรับสมัครก่อนวันที่แจ้งไว้***