HOME

สารจากประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ

สารจากประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย แจ้งข่าวที่น่าตื่นเต้นยินดีว่า คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้กำหนดจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๕ แล้ว คือระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ. True Icon Hall ชั้น ๗ ไอคอนสยาม หลังจากงดการจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการในปี พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพราะสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมประชุมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๕ นี้จัดขึ้นเป็น ๒ ลักษณะควบคู่กัน (Hybrid) คือมีทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมพบปะกันในสถานที่จริง (Onsite) และรับชมผ่านอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ (Online) ซึ่งถือว่าจัดเป็นแบบ Hybrid เป็นครั้งแรก ส่วนกิจกรรมในงานนั้น ราชวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลักทั้ง ๕ อย่างที่จะเกิดขึ้นระหว่างงานประชุม คือ การบรรยายความรู้ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ การออกร้านนิทรรศการแสดงสินค้า การมอบวุฒิบัตรและเชิดชูเกียรติ และกิจกรรมทางสังคม

ปาฐกถาพิณพากย์พิทยาเภทอันทรงเกียรติยิ่งที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้น ในครั้งนี้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาสมาคม ได้รับเกียรติจาก รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นปูชนียบุคคลที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์แล้ว ยังเป็นประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ อีกด้วย

สำหรับการบรรยายความรู้ทางวิชาการนั้นอยู่ในกรอบ Looking Back and Moving Forward in Radiology เป็นการทบทวนความรู้ ทักษะ ที่นิยมทำมาตั้งแต่อดีต รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับความรู้และทักษะใหม่ ในอนาคต

เป็นที่ทราบกันดีว่างานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมนั้น เป็น การออกร้านนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทางรังสีวิทยา ที่มีบริษัทห้างร้านเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะได้ติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้เห็นและได้ลองใช้ก่อนใคร

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการ ยังเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ทางด้านวิชาการและการดูแลรักษาผู้ป่วย และเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกจะได้พบปะกันด้วยความรัก ความสามัคคี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสนับสนุนความก้าวหน้าให้แก่กันและกันอีกด้วย

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งประวัติศาสตร์อันน่าตื่นตาตื่นใจครั้งนี้

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สารจากนายกรังสีวิทยาสมาคมฯ

สารจากนายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ทางรังสีวิทยาสมาคมขอเรียนให้ทุกท่านทราบถึงการประชุมใหญ่ทางวิชาการและการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๕๘ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ. True Icon ชั้น ๗ ไอคอนสยาม ซึ่งจะดำเนินการจัดในรูปแบบผสม ทั้งการประชุมสัมมนาในสถานที่ และการสัมมนาผ่านระบบ online โดยจะจัดร่วมกับงานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้เป็นโอกาสที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับการจัดงานประชุมใหญ่ฯ ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี รังสีวิทยาสมาคม ซึ่งท่านสมาชิกจะได้มีปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ หลังจากอุปสรรคอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดงานในปี ๒๕๖๔ ตามกำหนดได้

การจัดรายการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนในและเป็นประโยชน์อย่างต่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านรังสีวิทยา ทั้งด้านการนำเสนอผลงานวิชาชีพ งานวิชาการ งานบริการ งานควบคุมคุณภาพ การป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี ตลอดจนความรู้เทคโนโลยีระดับก้าวหน้า ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในงานรังสีวิทยา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ท่านสมาชิกจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการแสดง ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางรังสีวิทยา โดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่มีคุณภาพ

ในการนี้ทางสมาคมได้ประสานงานและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์เป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การจัดรายการประชุมมีความสอดคล้อง กระชับ และเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ในปัจจุบัน

ทางคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคม ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี รังสีวิทยาสมาคม ไม่ว่าจะเป็นแบบในสถานที่หรือแบบ Online ตามความสะดวกของท่าน

ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ

นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

สารจากประธานฝ่ายวิชาการรังสีวิทยาสมาคมฯ

สารจากประธานฝ่ายวิชาการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

กระผมในนามฝ่ายวิชาการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย มีความยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมวิชาการประจำปีที่จัดร่วมกับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ True Icon Hall ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน online-onsite เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ปีนี้ทางรังสีวิทยาสมาคมได้จัดรูปแบบการประชุมวิชาการที่เน้นด้านคุณภาพการให้บริการทางรังสีวิทยา และบริบททางสังคมแก่รังสีแพทย์และสหสาขารังสีวิทยา โดยในปีนี้ทางรังสีวิทยาสมาคมนอกจากจะรับผิดชอบเรื่องปาฐกถา พิณพาทย์พิทยาเภท เพื่อให้เกียรติแก่ ศ.นพ.พิณ เมืองแมน นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยท่านแรกแล้ว ทางสมาคมฯยังได้ร่วมกับรังสีวิทยาคมภาคพื้นเอเชียโอเชียเนีย (Asian Oceanian Society of Radiology, AOSR) จัดประชุม AOSOR-RST Conjoint session ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันผู้ผลิตรังสีแพทย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียกับทางสมาคมฯ และยังร่วมกับ AsiaSafe จัดประชุมวิชาการด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการทางรังสีวิทยาอีกด้วย

ในปี ๒๕๖๕ นี้ยังเป็นโอกาสพิเศษที่รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นมาครบ ๖๐ ปี ทางสมาคมฯ จะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสอันสำคัญนี้ร่วมกับสมาชิกและเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่าน ในนามฝ่ายวิชาการของรังสีวิทยาสมาคม กระผมหวังว่าสมาชิกจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคมต่างๆที่ทางสมาคมฯได้ร่วมกับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นในปีนี้

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ประธานฝ่ายวิชาการ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย