บทบาทของรังสีแพทย์ในโลกอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไร ? ติดตามได้ในงานประชุม RCRT-RST 2019