สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562