การประชุมวิชาการ The Brain Imaging Symposium: ASNR International Imaging Series ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559