THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ฝึกอบรมและสอบ

ฝึกอบรมและสอบ

ประกาศราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ – เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ฝึกอบรมและสอบ

ประกาศราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ – เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน 2563 รอบที่ 2

ฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2563(รอบที่ 2)

ฝึกอบรมและสอบ

ประกาศราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ – เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563

ฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2563