THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัครสมาชิกใหม่

สมัครสมาชิกใหม่

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่ มีดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ Link เพื่อสมัครสมาชิก https://members.rcrt.or.th/

2. กรอกข้อมูลในให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครดังนี้

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

2.1 ใบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านรังสีวิทยา

(สแกนใบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านรังสีวิทยา (ตัวจริง) หรือ หากเป็นฉบับสำเนาต้องเซนต์กำกับเอกสารสำเนาถูกต้องไว้ด้วย)

2.2 หลักฐานการชำระเงินหรือสลิปโอนเงิน

ชำระค่าบริการ สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ที่
ยอดโอน 1,500 บาท โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย”
เลขที่บัญชี 026-2-34529-7
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสยามสแควร์

3. รอทางเจ้าหน้าที่ยืนยันการเป็นสมาชิก