THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

Search
Close this search box.

สมัครสมาชิกสามัญ

สมัครสมาชิกใหม่

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่ มีดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ Link เพื่อสมัครสมาชิก https://members.rcrt.or.th/register.php (หากท่านกำลังศึกษาอนุสาขาด้านรังสีวิทยาสามารถสมัครสมาชิกสามัญได้ทันที)

2. กรอกข้อมูลในให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครดังนี้

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

2.1 ใบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านรังสีวิทยา

(สแกนใบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านรังสีวิทยา (ตัวจริง) หรือ หากเป็นฉบับสำเนาต้องเซนต์กำกับเอกสารสำเนาถูกต้องไว้ด้วย)

2.2 หลักฐานการชำระเงินหรือสลิปโอนเงิน

ชำระค่าบริการ สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย”
เลขที่บัญชี 026-2-34529-7
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสยามสแควร์

3. อัตราค่าสมาชิกสามัญ 4,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566)

4. รอทางเจ้าหน้าที่ยืนยันการเป็นสมาชิก

5. สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสามัญ

  1. เข้าชมระบบเสริมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ Education Enhancement (EdEn) ได้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ในส่วนฟรี content มูลค่า 3,000 บาท/ปี
  2. ได้รับส่วนลดในการเข้าประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
  3. รับสิทธิประโยชน์จากองค์กรอื่นๆ ที่ราชวิทยาลัยฯ มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการ