THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

6. ภาพบรรยากาศในการตรวจประเมินสถาบันตามเกณฑ์ WFME ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย