THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัครเข้าร่วม พิธีมอบเกียรติบัตรฯ

สมัครเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญทางรังสีวิทยา

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องฮอลล์ 1 ทรูไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม