THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ลงทะเบียนรับ “เกียรติบัตร” และเข้าร่วมงานรับเกียรติบัตร (สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา จบการฝึกอบรม 2564 (พ.ศ.2565))  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2565 รอบที่ 1.2 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2565 รอบที่ 1.1

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 แพทยสภา  

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม