THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2566 รอบที่ 1.2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2566 รอบที่ 1.1 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 

ลงทะเบียนรับ “เกียรติบัตร” และเข้าร่วมงานรับเกียรติบัตร (สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา จบการฝึกอบรม 2564 (พ.ศ.2565))

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม