THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 แพทยสภา 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2564 รอบที่ 2.1 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2 แพทยสภา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2564 รอบที่ 1.2 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2564 รอบที่ 1.1

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 แพทยสภา

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม