THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2563 รอบที่ 2

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2 แพทยสภา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2563 รอบที่ 1.2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2563 รอบที่ 1.1

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1 แพทยสภา

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2562 รอบที่ 1.2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) 2562 รอบที่ 1.1 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (สาขาและอนุสาขา) ประจำปีการฝีกอบรม 2562

หลักเกณฑ์การสอบและกำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2561