THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF THAILAND (RCRT)

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศเรื่อง : การเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๓