การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝีกอบรม 2561

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศแพทยสภา- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1

2. การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561

3. ประกาศราชวิทยาลัย-การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561

4. ศักยภาพแพทย์ประจำบ้าน แผน ก ประจำปีการฝึกอบรม 2561

5. เอกสารแนบ 1 หลักฐานที่สถาบันฝึกอบรมทางรังสีวิทยาต้องการเพิ่มเติมจากที่แพทยสภากำหนด ปี 2561

6. เอกสารแนบ 2 เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะสถาบัน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. รายชื่อแพทย์แผน ก ต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ประจำปีการฝึกอบรม 2561