การประชุมประจำปีในหัวข้อ color doppler ultrasound: from head to toe

ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 นี้ที่อาคารเฉลิมพระบารมี

 web site : http://www.must.or.th/index.php/2017-05-01-11-04-22/24-2-2560-doppler-ultrasound-from-head-to-toe

ดาวน์โหลด

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน

2. สารจากนายกสมาคมฯ

3. หัวข้อการประชุม