9-10 กันยายน 2560 

ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์และห้อง 202 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช