งานประชุมวิชาการ

RCRT - AIRP 5

Go To Website : http://www.rcrt.or.th/AIRP5/airp_home.php FEBRUARY 24-27, 2018 4th flor, Main Hall, Phramongkutklao Vejavidya Building Phramongkutklao College of Medicine Bangkok, Thailand

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

Go To Website : http://www.rcrt.or.th./RCRT2018/rcrt_home.php 19 - 21 มีนาคม 2561  ณ. ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

อ่านต่อ
The Neuroimaging Symposium 3rd ASNR International Imaging Series 2017

Go To Website : http://www.rcrt.or.th/neuroimaging/home.php 11 - 12 พฤศจิการยน 2560  ณ. ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านต่อ
งานประชุม ทั้งหมด