รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลี ชูโรจน์

ประธานราชวิทยาลัยฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัฒนะ

รองประธานราชวิทยาลัยฯ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ คมกริช ฐานิสโร

เลขาธิการ

รองศาสตราจารย์นาวาตรีหญิงแพทย์หญิงจันทร์จิรา ชัชวาลา

รองเลขาธิการ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ชัยสูตร

ประธานวิชาการ

พันเอกนายแพทย์ชัชชาญ คงพานิช

ปฏิคม

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวุฒิศิริ วีรสาร

เหรัญญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุภิกา กฤษณีไพบูลย์

นายทะเบียน

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

กรรมการกลาง / ประธาน อฝส.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุรีรัตน์ ธรรมโรจน์

กรรมการกลาง / คณะกรรมกลางการ อฝส.

รองศาสตราจารย์นาวาตรีหญิงแพทย์หญิงฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ

กรรมการกลาง / คณะกรรมกลางการ อฝส.

นายแพทย์กิตติพงษ์ เรียบร้อย

กรรมการกลาง/ คณะกรรมกลางการ อฝส.